• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
  • Upozornenie pre rodičov! Zmena vo vyplácaní cestovného od 1.9.2017. 

   Riaditeľstvo ZŠ Michaľany, oznamuje rodičom žiakov, že cestovné pre žiakov z obcí Luhyňa, Byšta, Kazimír a Lastovce sa bude vyplácať každý mesiac podľa uvedeného harmonogramu.Cestovné sa bude vyplácať zákonnému zástupcovi žiaka s občianskym preukazom.

   Harmonogram pre školský rok 2017/2018
   15. decembra 2017
   18. januára 2018
   15. februára 2018
   15. marca 2018
   17. apríla 2018
   15. mája 2018
   15. júna 2018

   Milí rodičia a priatelia školy !

   V školskom roku 2014/15  Rada rodičov pri ZRPŠ vytvorila Občianske združenie Prima škola pre rodičov a priateľov Základnej školy v Michaľanoch. Poslaním a cieľom združenia je aktívne pomáhať pri výchove, vzdelávaní a skvalitňovaní edukačných a prevádzkových problémoch, ktoré sú jasne určené v stanovách OZ.                                                                                                                              

   Majetok združenia tvoria aj príjmy podielu zaplatenej dane. OZ prosí všetkých rodičov a priateľov školy o zváženie tohto príspevku pre žiakov našej školy, ktoré sa využijú v súlade so schválenými stanovami.

   V Y H L Á S E N I E                                                                                  

   o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti si môžete stiahnuť tu: vyhlasenie_2018..pdf alebo prostredníctvom svojho dieťaťa vyžiadať od triedneho učiteľa.

   Za spoluprácu s OZ PRIMA ŠKOLA Vám ďakujeme.

                                                                         Správna rada OZ  a predseda OZ Mgr. A. Bodnárová

   • Novinky

      • Noc v škole

       4.A trieda 15.06.2018 - Súťažné popoludnie pre deti a rodičov : ,, POPOLUDNIE RADOSTI A NOC PREKVAPENÍ "

      • Oznam školskej jedálne

       OZNAM

       Oznamujeme žiakom, že od pondelka, t.j. 25.06.2018, si BREJKY kartu budú môcť nabiť len prostredníctvom internetbankingu z dôvodu uzávierky.

       Ďakujem za pochopenie Orosová Valéria

       Vedúca ŠJ

      • Vyhodnotenie estetizácie za šk.rok 2017/2018

       Jednotlivé triedy prvého a druhého stupňa boli hodnotené počas 9 mesiacov v období od októbra do júna. Pri hodnotení sme zohľadňovali aktuálnosť nástenky, jej estetickú úpravu a vlastnú tvorbu žiakov, ďalej poriadok v triede a v skrinkách , ale i starostlivosť o kvety.

       Triedy mohli v každej z kategórií získať najviac 5 bodov. Celkové hodnotenie pozostáva zo súčtu bodov všetkých kategórií za sledované obdobie. Triedy s najväčším počtom bodov sa umiestnili na prvom mieste, ďalej sme udelili druhé a tretie miesto a jednu špeciálnu cenu. Tú sme sa rozhodli udeliť triede, ktorá sa vo svojej učebni zdržiavala zriedkavejšie.

   • Zvonenia

    Nedeľa 22. 7. 2018
    • Prázdniny

    • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • 23. decembra 2017 - 5. januára 2018.  Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 

     POLROČNÉ PRÁZDNINY

     • 2. februára 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 

     JARNÉ PRÁZDNINY

     • 26. február - 2. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018 

     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • 29. marca - 3. apríla 2018. Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018

     LETNÉ PRÁZDNINY

     • 2. júl – 2. september 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018

   • Fotogaléria

    • Čitateľko
    • Divadlo 7.ročník
    • Karneval 1.až 4. ročník
    • Krúžok - Tvorba anglického portfólia
    • Teplákový deň
    • Lyžiarsky výcvik
    • Najkrajšia vianočná ozdoba
    • Vyhodnotenie sútaže mladý poľnohospodár
    • Vianočná akadémia
   • Najnovšie články